AMAÇLAR

Hedef

 

Hedef kitlede doğa eğitimine dair bir vizyon oluşturmaktır. Proje, bu yönüyle hedef kitleye doğayı tanıyıp anlayabilme ve gördüklerini öğrencilerine, STK üyelerinin birbirlerine ya da diğer STK üyelerine veya toplumun diğer kesimlerine aktarabilme nosyonu ve keza doğa eğitimi konusunda formasyon kazandırmaya yöneliktir. Böylece, projede eğitilmiş hedef kitle sayesinde, proje sona erdikten sonra da etkisinin yayılarak süreceği düşünülmüştür.

 

Amaçlar

 

point Öğretmen ve STK elemanlarına Doğa eğitim tecrübesi kazandırmak

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, Doğa hakkında ekolojik yorumlama becerisi ve doğa eğitimi konusunda tecrübe kazandırmak.

 

point Toplumda Doğa-ekoloji kültürünü geliştirmek

Doğa eğitimi ile aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi her yıl öğrencilerine aktarmaları sayesinde doğa-ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması,

 

point Doğa eğitiminde model gelişmesine katkıda bulunmak

Öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adayları, lisans – lisansüstü öğrencileri ve doğa gönüllüsü STK üyelerini doğal ortamda bir araya getiren, meslekler/disiplinler arası düşünme, sorun çözme yetisi geliştirmeye yönelik bir çevre - doğa eğitim programı geliştirmek veya gelişmesine katkıda bulunmak,

 

point Hedef kitleye kazandırılacaklar

Doğal varlık ve işleyişi yerinde uygulamalı olarak sunabilmek ve böylece Doğa ve doğa sorunlarına karşı bilinç ve hassasiyet oluşturmak; Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler kazandırmak; Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili ekolojik anlayış ve Doğaya karşı olumlu davranış kalıpları kazandırmak; doğa gönüllüsü STK üyeleri ile öğretmen ve öğretmen adaylarının doğayı bir dershane ve laboratuvar gibi görmelerini sağlamak; katılımcıların doğa ve çevresindeki sosyal dokuyu (kırsal toplumu) anlayabilme becerilerini geliştirmek; Doğa gönüllüleri yetişmesinde kurumsallaşmaya katkı vermek; Yöredeki orman, akarsu, sulak alan gibi doğal alanların flora, fauna ve diğer doğal unsurlarını yerinde görerek, yaşayarak tanıtmak; Hedef kitlemize yöremiz tabiat zenginlikleri üzerinden ekolojik bir bakış açısı kazandırmak ve ekolojik bilgi dağarcıklarının zenginleşmesini sağlamaktır.

 

point Yerel Yönetimle dirsek teması ve doğa rehberi ihtiyacını karşılama

Osmaneli Belediyesi, özellikle kırsal alanlardaki doğal potansiyellerin tanıtılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu nedenle, istihdam etmeyi planladıkları yöre coğrafyasına ve kültürüne hâkim rehberlerin yetiştirilmesine çok önem vermekte ve buna ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Doğa Eğitimi Projeleri içerik olarak bakıldığında, konusunda uzman saha rehberi yetiştirme potansiyeline de sahip olduğu görülmektedir. Nitekim daha önce yürüttüğümüz projelere katılıp, daha sonra proje alanı ve çevresinde rehberlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen kimseler olmuştur. Bu proje yardımıyla Belediyenin ihtiyacının bu konudaki ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlanmış olunacaktır.

 

point Proje alanında farklı kurumların yürüttüğü ve yürütecek olduğu projelerin birbirini desteklemesi suretiyle yöre tabiatının derinlemesine araştırma imkânının doğması

Doğa Eğitimi Projesi’nin doğal potansiyeller bakımından henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olan bu alanda yapılacak olması, Osmaneli’ni çalışma ve sorumluluk alanları olarak gören yakın üniversite ve araştırma kurumlarını ve bu arada yürütücü kurum olan İTİCÜ Çevre ve Doğa Bilimleri Merkezi’ni bünyesinde barındıran İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin proje alanıyla ilgili araştırma çalışmalarını da desteklemiş olacaktır. Aynı şekilde, mesela İstanbul Ticaret Üniversitesi YAP Kurulu tarafından desteklenen “Bilecik İli Osmaneli İlçesi’nde Kültürel ve Doğal Yapı Potansiyellerinin Değerlendirilmesine Yönelik Stratejilerin Oluşturulması” gibi projeler de özellikle proje alanının doğal potansiyellerin ortaya çıkarılması konusunda projemize katkı sağlayacaktır. Bu sayede hem diğer kurumların bu gibi projelerine ‘çevreyle ilgili done sağlanmış olacak, hem de alanın önceden çalışılmış olmasının getirdiği avantajlar Doğa Eğitimi Projesi’ne yansıtılacaktır.